Công ty TNHH Makitech Việt Nam đăng kí kinh doanh vào ngày 03/04/2014 và hoàn thành thủ tục vào ngày 31/01/2015 là công ty con có 100% vốn Công ty Makitech Nhật Bản. Công ty TNHH Makitech Việt Nam được cấp phép đầu tư trong lĩnh vực